*** ระบบพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ***

หมายเหตุ นศ. โปรดสังเกตุที่ใบลงทะเบียน

หากข้อมูลรายวิชาไม่แสดงในช่อง รหัสวิชา,ชื่อวิชา,ท,ป,น แสดงว่าไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้

ให้ติดต่องานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในวันและเวลาราชการ โทร.036-411083 ต่อ 104